Over ons

Mission statement

1. VLAMEX Network vzw staat in voor de bescherming van het leefmilieu in de breedste zin van het woord.

2. VLAMEX Network vzw verdedigt het belang van zijn leden; zijnde deskundigen/experten actief in leefmilieu- en (aanverwante) energiesectoren.

3. VLAMEX Network vzw ondersteunt en faciliteert de economische, sociale en maatschappelijke belangen van zijn leden (milieudeskundigen), alsook de belangen van de ‘milieusector’ in alle betrokken domeinen.

4. VLAMEX Network vzw staat in voor de bescherming van het begrip “de erkende deskundige" en verdedigt het belang van de erkenning op zich. VLAMEX Network vzw draagt dus bij tot de definiëring van het begrip deskundigheid in alle sector gerelateerde disciplines.

5. In deze context wil VLAMEX Network vzw adviserend en ondersteunend optreden voor alle aspecten inzake opleiding en vorming die op één of andere wijze een mogelijke constructieve impact kunnen hebben op de kennis en graad van professionalisme van onze huidige en toekomstige milieudeskundigen.

6. VLAMEX Network vzw ondersteunt de deontologische principes inzake wetenschappelijke integriteit, onafhankelijkheid, objectiviteit, neutraliteit, kwaliteit en respect voor sectorgebonden deontologische codes.

7. VLAMEX Network vzw draagt bij tot de ondersteuning en het faciliteren van het milieudebat tussen het beleid zelf,
(politiek,administratief) enerzijds en de uitvoering van dit beleid anderzijds. Op deze wijze ondersteunt VLAMEX Network vzw de belangen van het middenveld die de brug moet maken tussen regelgeving zelf en de uitvoering ervan.

8. VLAMEX Network vzw staat open voor een constructieve dialoog tussen alle sectorgebonden ledenorganisaties, teneinde haar doelstellingen te kunnen bereiken.

9. VLAMEX Network vzw verdedigt en ondersteunt in belangrijke mate de export van onze Vlaamse milieudeskundigheid/expertise en dit voor alle milieugerelateerde disciplines inclusief onze expertise inzake energie en klimaatbeheer. Hiervoor biedt VLAMEX Network vzw een forum aan voor
de verdediging van de algemene belangen van de milieudeskundige zowel op regionaal als op internationaal vlak.

10. VLAMEX Network vzw besteedt bijzonder veel aandacht aan de communicatie van haar activiteiten en standpunten/actuele visies naar haar leden toe alsook naar de sector in het algemeen, teneinde de meerwaarde van het lidmaatschap duidelijk te kunnen aantonen en te ondersteunen. Anderzijds zal VLAMEX Network vzw zoveel mogelijk beroep doen op de input van haar eigen ledenbestand, teneinde haar doelstellingen en haar werking maximaal te optimaliseren en de ontwikkeling van nieuwe visies en -beleidsstrategieën  te ondersteunen.

11. VLAMEX Network vzw heeft de ambitie om als volwaardige gesprekspartner en vertegenwoordiger van alle deskundigen in de milieusector op te treden in het belang van haar leden en de milieusector in het algemeen, en dit zowel op regionaal als op internationaal niveau.